Obecná informace o zpracování osobních údajů - Ottlens optik s.r.o.

Obecná informace o zpracování osobních údajů - Ottlens optik s.r.o.

Správce osobních údajů: 

Ottlens optik s.r.o.

Sídlo: Langrova 240/7, 787 01 Šumperk

IČ: 27812715 

(dále též jen „Společnost“)

V rámci zajišťování svých činností provádí Společnost, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • vykazování úkonů zdravotním pojišťovnám,
 • smluvní vztahy s dodavateli a zákazníky,
 • poskytování informací o službách a činnosti Společnosti. 
 • Informace o zpracování osobních údajů:
 • Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely pod písm. a) je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR nezbytnost pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 • Právním základem pro zpracování údajů o zdravotním stavu je podle čl. 9. odst. 2 písm. h) GDPR nezbytnost pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem.
 • Příjemci osobních údajů jsou zdravotní pojišťovny zákazníků.
 • Při zpracování osobních údajů u Společnosti nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
 • Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely pod písm. b) je podle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely pod písm. c) je podle čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR souhlas subjektů údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým řádem, resp. ustanoveními právních předpisů.
 • Máte právo:
  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Společnosti jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Společnosti poskytl/a,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

 

 • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Svá práva vůči Společnosti uplatňujte cestou kontaktního místa subjektů údajů.